Get Adobe Flash player
IMG_6322 IMG_6165 IMG_6150 IMG_6174 IMG_6412 IMG_6009 IMG_5982 IMG_6228 IMG_6147 IMG_6086

1) 2012

* „Coś dla ciała, coś dla ducha”- integracyjny piknik dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego/we współpracy z administracją publiczną/

* „Starsi i niepełnosprawni, ale zawsze pełnoprawni”- zwiększenie aktywności osób starszych  i niepełnosprawnych poprzez integracyjne wycieczki do Gorzowa Wlkp.- dofinansowane z LUW /we współpracy z administracją publiczną/

* ”Mikołajkowy zawrót głowy”- spotkanie mikołajkowe promujące i wspierające aktywność osób niepełnosprawnych (dof. ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego) /we współpracy z administracją publiczną/

2) 2013                                                                                                                      

* „XX Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Woj. Lubuskiego- Tursk 2013”/ dofinansowane ze środków PFRON przy udziale Woj. Lubuskiego/ we współpracy z administracją publiczną/

* „Podać wędkę, a nie rybę- aktywizujące i specjalistyczne działania na rzecz starszych, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego”- dofinans. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego /we współpracy   z administracją publiczną/.

3) 2014

* „ Aktywni w każdym wieku- działania aktywizujące osoby starsze”- zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zakładane cele realizacji zadania:

-aktywizacja psycho- społeczna osób starszych ( mieszkańców powiatu sulęcińskiego                                          i słubickiego głównie z terenów wiejskich i małych miejscowości)

-uświadomienie beneficjentom zadania, że człowiek w podeszłym wieku jest w każdym momencie słabnącego życia prawdziwym i pełnoprawnym obywatelem

-kształtowanie pozytywnej postawy uczestników zadania wobec własnej starości i ludzi starszych

-wzmocnienie poczucia wartości i przydatności społecznej osób starszych.

-nawiązanie nowych kontaktów społecznych.

 

* „XXI Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Woj. Lubuskiego-Tursk 2014”-dofinansowane ze środków Powiatu Sulęcińskiego. Festiwal jest imprezą kulturalną o charakterze wojewódzkim dla osób starszych   i niepełnosprawnych wspierającą  i promującą ich aktywność oraz wspierającą działania na rzecz integracji międzypokoleniowej. Jest  odpowiedzią na potrzeby osób starszych    i niepełnosprawnych             ( bycia zauważalnym, akceptowanym, uznanym , przydatnym społecznie, wzmocnienia własnej wartości, potrzeby samorealizacji, prezentacji własnych talentów szerszej grupie odbiorców, integracji, wymiany doświadczeń, potrzeba promocji dokonań artystycznych. Wydarzenie, jakim jest festiwal, od wielu lat przełamuje w Mieszkańcach poczucie zbędności a równocześnie podkreśla jego wartość- jako równoprawnego obywatela. Spotkania festiwalowe:

- są więc działaniem pomagającym w oderwaniu się od codziennych trosk, możliwością doznania poczucia akceptacji i życzliwości;

-pozwalają choć na chwilę zapomnieć o niedogodnościach i przeciwnościach losu;

-są sposobem na wyrównywanie szans osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym;

 

 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie aktywnych i urozmaiconych form spędzania czasu wolnego
 2. Organizowanie zawodów sportowych, wycieczek rekreacyjnych i turystycznych
 3. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
 4. Promowanie zdrowego stylu życia
 5. prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych
 6. rehabilitację, sport ,rekreację i wypoczynek.
 7. prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i   zagrożeń  patologią społeczną ,w szczególności alkoholizmem i narkomanią.
 8. inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez  międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej,  pomocowej  i  społecznej      
 9. współpracę ze środkami  przekazu
 10. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe, przyjmowanie darowizn  rzeczowych   i majątkowych
 11. podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. prowadzenie działań na rzecz doposażenia stanowisk pracy
 13. promowanie i dofinansowywanie życia kulturalnego dzieci, młodzieży ,osób starszych i niepełnosprawnych
 14. kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 15. Rozwój talentów dzieci i młodzieży
 16. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji
 17. Współpracę z innymi organizacjami

 

 

„Ciekawe popołudnie”- plenerowe warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych połączone z konsultacjami ze specjalistami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie oraz prawnikiem

We wtorkowe upalne popołudnie odbyły się plenerowe warsztaty plastyczne zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu w ramach realizacji zadania publicznego pn: „ Podać wędkę, a nie rybę” dofinansowanego ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Organizatorzy spotkania zapewnili uczestnikom dobrą zabawę, słodki poczęstunek, a także bezpłatne konsultacje z zakresu prawa cywilnego oraz praw i przywilejów osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania wykonali ciekawe prace plastyczne, które zostały nagrodzone słodyczami. Atmosfera na pikniku była naprawdę gorąca, i to nie tylko za sprawą wysokiej temperatury powietrza…..

 

 

stat4u