Dom Pomocy Społecznej w Tursku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
Nazwa strony www:      Strona Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Adres strony www:        https://dpstursk.pl
Data publikacji strony internetowej:                     2018-06-11
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:     2020-03-20

Strona internetowa jest w większej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Niespełnione wymagania:         
-opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 
Wyłączenia:
treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte.
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23.09.2020r.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Igras, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 755 32 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Adres Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl)
 
Skróty klawiaturowe:
  • naciśnięcie klawisza TAB przenosi odwiedzającego witrynę do następnej pozycji
  • naciśnięcie klawiszy SHIFT + TAB przenosi odwiedzającego witrynę do poprzedniego elementu
  • naciśnięcie klawisza ENTER przekierowuje odwiedzającego witrynę do połączonej treści
  • w niektórych przypadkach strzałki mogą służyć do przechodzenia do następnego / poprzedniego elementu
 
Dostępność architektoniczna:
Siedziba Dom Pomocy Społecznej w Tursku Tursk 28, 69-200 Sulęcin.
Budynek wyposażony jest w 10 wejścia, główne wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej usytuowane jest od strony  w budynku F. Wejście jest zadaszone i wykonane ze stopni schodowych.
Z drugiej strony budynku zapewniono podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do łącznika E.
Przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Tursku  jest zlokalizowany parking, na którym znajduje się 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych – interesantów Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych ograniczone jest progiem architektonicznym – krawężnik. Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 
Dom Pomocy Społecznej Tursku posiada budynek F i budynek AB z przystosowaniami  dla osób niepełnosprawnych.
W budynku F na parterze po stronie prawej  umieszczona jest tablica informacyjna Domu Pomocy Społecznej która zawiera bieżące informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej. Budynek jest wyposażony w windę , z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, tzw. pasów asystujących i pasów przewodników. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących. Do budynku  nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku wyznaczone są drogi ewakuacyjne.
Na parterze znajdują się następujące wydziały:
- Administracja
- Recepcja
- Sklep
- Pomieszczenia sanitarne
- Winda osobowa.
- Oddział V
Uwaga: Istnieje możliwość  spotkania z interesantem na parterze budynku celem załatwienia sprawy w każdą środę o   godzinie 12.00 do 14.00 w sprawach pilnych  w pozostałe dni.
W budynku AB znajdują się cztery oddziały:
 - o I,
 - o II,
 - o III,
 - o IV,
 - Dział socjalno- terapeutyczny ,
 - Dział fizjoterapeutyczny
Każdy oddział jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek jest wyposażony w windę , która służy do przewozu osób niepełnosprawnych W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, pasów asystujących i pasów przewodników. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.