Dom Pomocy Społecznej w Tursku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Nazwa strony www:      Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres strony www:       https://dpstursk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-11

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona Domu Pomocy Społecznej w Tursku jest częściowo dostępna cyfrowo w rozumieniu ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1440).
Z powodu niezgodności niektórych z funkcji strony w jednostce zastosowano alternatywny sposób dostępu do elementów strony internetowej polegający na zapewnieniu kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2022 poz. 344) oraz za pomocą tłumacza języka migowego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2023 poz. 20).

W celu skorzystania z alternatywnych rozwiązań należy:

1. Zadzwonić do Domu Pomocy Społecznej w Tursku - numer telefonu 95 755 32 85, w celu uzyskania odczytu treści znajdujących się na stronie.

2. Zwrócić się z zapytaniem drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w celu uzyskania wyjaśnienia treści znajdujących się na stronie.

3. Zwrócić się z zapytaniem pisemnym na adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, 69-200 Sulęcin, Tursk 28, w celu uzyskania wyjaśnienia treści znajdujących się na stronie. 

4. Zadzwonić do Domu Pomocy Społecznej w Tursku - numer telefonu 95 755 32 85, w celu uzyskania odczytów z pomocą tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

telefoniczny: 95 755 32 85 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej w Tursku spełnienia wymagania służące zapewnieniu dostępności budynku, dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2240) w zakresie:
1. instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych),
2. zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 100).

Budynek wyposażony jest w jedno wejście.

Główne wejście do budynku usytuowane jest w bocznej części budynku E prowadzi do niego podjazd (pochylnia), która pełni fuknkcję wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Tursku zlokalizowany jest parking, na którym znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – interesantów Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
W budynku AB na parterze po stronie prawej umieszczona jest tablica informacyjna Domu Pomocy Społecznej, która zawiera bieżące informacje.

Budynek jest wyposażony w windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych), z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na brak spełnienia wymagań w zakresie jak niżej:
1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

w Domu Pomocy Społecznej w Tursku stosuje się alternatywne rozwiązanie polegające na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami, wsparcia pracownika jednostki, który towarzyszy osobie potrzebującej pomocy w dojściu z parkingu do wejścia głównego oraz w trakcie pobytu w jednostce.

W celu skorzystania z alternatywnego rozwiązania należy zadzwonić na numer telefonu 95 755 32 85, w celu uzgodnienia terminu wizyty w jednostce.

 

W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.