OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO Dom Pomocy Społecznej w Tursku przekazuje informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 
DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin, tel. 9575532-85/86, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
 Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
Kontakt jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel. 9575532-85/86 
 
CELE  I  SPOSÓB  PRZETWARZANIA  DANYCH
 
Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu wynikających z następujących przepisów:
 
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej).
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 3. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze.
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
 7. Innych przepisów prawa, które regulują działanie Domu.
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenia techniczne i informacyjne pozyskanych danych osobowych.
 
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Przetwarzanie danych osobowych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz ich opiekunów/kuratorów wynika z przepisów prawa.
 2. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osoby będące dysponentami danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez Dom Pomocy Społecznej w Tursku z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, umów zlecenie, dzieło, itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Udostępnianie stanowi przekazanie danych odbiorcy, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Obowiązujące przepisy pozwalają na udostępnienie danych, jeśli jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych celów ich Administratora.
Przetwarzanie danych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Za legalność udostępniania danych odpowiada Administrator. To od niego zależy forma wnioskowania oraz ocena czy wniosek jest zgodny z przepisami prawa lub czy wymaga określenia przesłanki uzasadnionej.
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane :
 
 1. Pracownikom DPS w Tursku na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych.
 2. Podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS w zakresie:
 • informatyki
 • doradztwa prawnego
 • profilaktyka medycyny pracy
 • specjalistyczne świadczenia medyczne o charakterze psychiatrycznym
 • specjalistyczne usług lekarskie/lekarz pierwszego kontaktu dla Mieszkańców DPS w Tursku/.
 1. Organom władzy oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym do prawidłowego wykonywania decyzji kierujących Mieszkańców do DPS oraz umów zawieranych przez Administratora z punktu widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.).
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w Państwach Trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
 
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych.
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na które opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taka osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym profilowania gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.
 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność      z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
 
Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj:
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa