Dom Pomocy Społecznej w Tursku jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie sług opiekuńczych. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu i przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki w warunkach bezpiecznego i godnego życia, w tym : miejsca zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych, wyżywienia, utrzymania czystości, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, udzielania szczególnej opieki osobom nowoprzyjętym, a także pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienia udziału w terapii zajęciowej, realizowania potrzeb religijnych i kulturalnych, pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, utrzymywania kontaktu z Sądami Powszechnymi oraz opiekunami prawnymi.

Cele i zadania stałe Domu precyzuje Statut Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za realizację konkretnego celu i zadania w zakresie określonym w zakresach obowiązków danego działu, sekcji, zespołu, samodzielnego stanowiska pracy zgodnie z Regulaminem organizacyjnym.Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie określonym przez Dyrektora DPS przedstawiają propozycję celów szczegółowych służących realizacji zadań oraz wyznaczają osobę odpowiedzialną za realizację danego celu szczegółowego. Dyrektor DPS analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza plan realizacji zadań i celów na kolejny rok budżetowy.